Privacy statement van de Nederlandse Vereniging voor Technology Assessment in de Gezondheidszorg (NVTAG)
6 mei 2020

Inleiding
De Nederlandse Vereniging voor Technology Assessment in de Gezondheidszorg (NVTAG) is
verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die de NVTAG bij aanmelding van
haar leden heeft ontvangen. Daarnaast is de NVTAG verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens die de NVTAG zelf, al dan niet via haar digitale kanalen (o.a. de website)
verzamelt.
De NVTAG is gevestigd in Voorhout (Klaprooshof 16, 2215 DM Voorhout) en ingeschreven in het
register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer KvK 28083979.
De NVTAG stelt zich ten doel om de prioritering, uitvoering, toepassing en implementatie van
(resultaten van) evaluaties van medische technologieën in de Nederlandse gezondheidszorg te
bevorderen.
De leden van de NVTAG, alsook de bezoekers van NVTAG evenementen en de NVTAG website
(www.nvtag.nl) en de gebruikers van onze digitale kanalen moeten erop kunnen vertrouwen dat de
NVTAG zorgvuldig en veilig met de verzamelde persoonsgegevens omgaat. De NVTAG is zich hiervan
bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft onder meer door maatregelen op het gebied van
informatiebeveiliging, dataminimalisatie en transparantie.
In dit privacy statement beschrijft de NVTAG welke persoonsgegevens wij van u als lid en/of
bezoeker van een NVTAG evenement verzamelen en met welke bestemming, hoe wij met deze
persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen. Daarnaast wordt
beschreven welke gegevens worden gebruikt bij het bezoeken van de NVTAG website en overige
digitale kanalen, als de NVTAG LinkedIn groep.

1. Persoonsgegevens, bestemming en basis van de gegevens verwerking
Persoonsgegevens
De NVTAG ontvangt uw persoonsgegevens of heeft uw persoonsgegevens in het verleden ontvangen
bij uw aanmelding als lid van de NVTAG. Daarnaast kan de NVTAG persoonsgegevens van u
ontvangen hebben via de aanmelding voor een NVTAG evenement, correspondentie en gegevens
die de NVTAG verkrijgt als gevolg van gebruik van de website van de NVTAG of via haar andere
(digitale) kanalen.
Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan
identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of adres, maar bijvoorbeeld ook een
geboortedatum of e-mailadres zijn. In het kader van de aanmelding van NVTAG leden verzamelen
wij de volgende persoonsgegevens:
1. NAW-gegevens: aanhef (Heer/Mevrouw/Neutraal), titel, voornaam, voorletter(s),
tussenvoegsel(s), achternaam, instelling, afdeling, postadres, postcode, plaats, land.
2. Overige persoonskenmerken: geboortejaar.
3. Communicatiegegevens: emailadres.
4. Administratiegegevens: lidmaatschapsnummer, lidmaatschapstatus (individueel/collectief),
Jong-NVTAG (ja/nee) contactpersoon, aanmelddatum.

Bestemming van de gegevens
De NVTAG verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. Het voeren van een ledenadministratie (waaronder ook de financiële administratie) door de
NVTAG ten behoeve van het realiseren van de statutaire doelstellingen van de NVTAG.
b. Om contact te kunnen onderhouden met en tussen de leden en de (plaatsvervangend)
vertegenwoordigers in commissies/Raad van Advies/werkgroepen/focusgroepen/algemene
vergadering van de NVTAG.
c. Om informatie vanuit de NVTAG en het vakgebied Health Technology Assessment te mailen via
de digitale nieuwsbrief en andere digitale berichten.
d. Voor de organisatie van NVTAG evenementen.
e. Voor historische, statistische en archiefdoeleinden.

Basis van de gegevensverwerking
De NVTAG waarborgt dat uw persoonsgegevens uitsluitend op rechtmatige gronden worden
verwerkt. Er kunnen meerdere van de volgende verwerkingsgrondslagen op de gegevensverwerking
van toepassing zijn:
– De verwerking van uw persoonsgegevens door de NVTAG is noodzakelijk in het kader van uw
lidmaatschap van de NVTAG. Als lid heeft u statutaire rechten en verplichtingen en voor het
uitvoeren en waarborgen daarvan is het noodzakelijk dat de NVTAG uw persoonsgegevens
verwerkt. De basis van de gegevensverwerking betreft zodoende de noodzaak tot uitvoering van
‘een overeenkomst’ die u als lid bent aangegaan met de NVTAG.
– De NVTAG verwerkt uw gegevens tevens met het oog op gerechtvaardigde belangen van de
NVTAG. Onder deze gerechtvaardigde belangen moeten in ieder geval worden begrepen de
verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het kunnen realiseren
van de statutaire doelstellingen van de NVTAG.
– Indien de NVTAG uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hier aangegeven zal gaan
gebruiken, dan zal dat uitsluitend plaatsvinden op de grondslag van uw uitdrukkelijk
toestemming.

2. Het delen van persoonsgegevens
De NVTAG verstrekt alleen met uw toestemming persoonsgegevens aan derden. Dit wordt alleen
verstrekt als er een duidelijk raakvlak is met het vakgebied Health Technology Assessment (zie
hieronder). Nieuwe leden geven bij aanmelding aan of ze wel of niet toestemming geven. Bestaande
leden hebben de mogelijkheid om ten alle tijden aan te geven dat zij hun toestemming om hun
adresgegevens te delen met derden willen intrekken.
Indien u namens de NVTAG zitting neemt in een werkgroep of commissie dan kan de NVTAG uw
persoonsgegevens, voor zover noodzakelijk is met het oog op uw deelname, verstrekken aan de
overige leden van de werkgroep of commissie.
Indien u deelneemt aan een NVTAG evenement dan kan de NVTAG uw persoonsgegevens, voor
zover noodzakelijk is met het oog op uw deelname, verstrekken aan de werkgroep of commissie die
de bijeenkomst organiseert.
Wij kunnen voorts derden inschakelen die ten behoeve van de NVTAG uw persoonsgegevens
verwerken. U kunt hierbij denken aan het verzenden van uitnodigingen voor evenementen. Deze
derden verwerken de persoonsgegevens slechts ten behoeve van de NVTAG en voor geen enkel
ander doel. Zij hanteren hierbij een privacy statement vallend binnen de AVG voor het verwerken
van de betreffende gegevens, welke is goedgekeurd door de NVTAG.
Wij verstrekken uw gegevens niet aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.

3. Bewaartermijnen
Uw gegevens worden in ieder geval opgeslagen gedurende uw lidmaatschap van de NVTAG. Uw
persoonsgegevens worden na het beëindigen van uw lidmaatschap niet langer opgeslagen dan
noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt of zolang de NVTAG bij wet verplicht is om
dit te doen. Daarna wordt een minimale set van uw persoonsgegevens (lidcode, geslacht en
instituut) door de NVTAG nog slechts bewaard voor historische, statische en archiefdoeleinden.

4. Beveiliging van persoonsgegevens
De NVTAG treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking, in lijn met de daarvoor
geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
Binnen de NVTAG kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door de bij de Kamer van
Koophandel geregistreerde bestuursleden van de NVTAG die hier gelet op hun functie toegang toe
moeten hebben. De bestuursleden hebben een geheimhoudingsplicht. Ook de overige vrijwilligers
die beschikking hebben over gegevens (bijvoorbeeld ten behoeve van de de organisatie van een
evenement) behandelen de gegevens als vertrouwelijk.

5. Wijziging van het privacy beleid
De NVTAG kan het privacy statement conform de daarvoor geldende (statutaire) regelingen en
procedures wijzigen. Indien de wijzigingen voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of
maken wij deze wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar, bijvoorbeeld door dit op de
website bekend te maken of tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

6. Rechten van de leden van de NVTAG
U heeft het recht om NVTAG te verzoeken om:
– inzage te geven in uw persoonsgegevens (zoals uw adres),
– uw persoonsgegevens (zoals uw adres) te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen,
– uw persoonsgegevens te beperken,
– uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde en /of
– aan te geven aan welke derde partijen uw gegevens zijn verstrekt.
Indien en voor zover de NVTAG uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming heeft
u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De verwerking van uw
persoonsgegevens is evenwel noodzakelijk om lid te kunnen zijn van NVTAG. Voorts heeft u recht
om tegen een bepaalde gegevensverwerking door de NVTAG bezwaar te maken.
Wij zullen uw verzoek beoordelen met inachtneming van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst
van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding
van uw verzoek of bezwaar. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen indien de
complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen daartoe aanleiding geeft. We
zullen u in dat geval informeren.
U heeft tot slot op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Naast de verantwoordelijkheid van de NVTAG, hebben leden en bezoekers aan de NVTAG website
ook een eigen verantwoordelijkheid voor het zorgvuldig en veilig verwerken van persoonsgegevens.

7. Cookies, google analytics, sociaal media buttons en links naar andere websites
Cookies
De NVTAG maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar website en app.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij
volgende bezoeken aan de websites worden teruggestuurd naar de server. Door gebruik te maken
van onze website of app kunnen cookies worden geplaatst en kan door de NVTAG toegang tot die
cookies worden verkregen. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon of bestanden die
daarop staan niet beschadigen.
Wij gebruiken zowel eigen cookies (first party cookies) als cookies van derden (third party cookies
bijvoorbeeld YouTube, om het mogelijk te maken (embedded) video’s op onze website te tonen).
Eigen cookies zijn door of voor ons gemaakt, worden door ons op uw computer, tablet of telefoon
geplaatst en alleen wij hebben toegang tot deze cookies. Cookies van derden worden door de
betreffende derde gemaakt en geplaatst en alleen deze derde partij heeft toegang tot die cookies.
Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en zijn daarvoor
ook niet verantwoordelijk. Zowel eigen cookies als cookies van derden kunnen tijdelijk of permanent
op u computer, tablet of telefoon worden geplaatst.

Google Analytics
De NVTAG maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van
haar website en app. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of
telefoon. De door het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de
resultaten worden aan de NVTAG ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan de NVTAG
aanpassingen maken op haar website, app en service.

Sociale media buttons
Op de website wordt gebruik gemaakt van sociale media buttons, bijvoorbeeld van LinkedIn. Via
deze buttons kunt u informatie van de website delen met anderen of aanbevelen. Via de sociale
media buttons worden door derde partijen cookies geplaatst. Deze cookies kunnen uw
gebruiksgemak optimaliseren maar ook uw surfgedrag volgen.
Via uw browser kunt u de instellingen voor het plaatsten van cookies aanpassen. U kunt uw
instellingen zo aanpassen dat u tijdens het volgende bezoek aan de websites of app geen cookies
ontvangt of dat u een melding krijgt wanneer er een nieuw cookie naar uw computer, tablet of
telefoon wordt gestuurd. Ook kunt u via uw browser cookies verwijderen. Indien u ervoor kiest om
cookies uit te schakelen kan het zo zijn dat u niet meer van alle mogelijkheden van de website of app
van de NVTAG gebruik kunt maken. Raadpleeg uw browserinstructies of de “help”-functie van uw
browser om meer te weten te komen over de instellingen en het verwijderen van cookies.

Links naar andere websites
Op de website kunnen links staan naar andere websites waar de NVTAG geen toezicht op houdt. De
NVTAG is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking
van persoonsgegevens door deze websites.